Treball documentat

ÍNDEX
 1. Sector terciari: Turisme
 2. Evolució
 3. Classificació dels turismes segons...
  -Lloc d’orgien dels turistes
  -Segons l'activitat o àmbit
  -Época de l’any en que es desenvolupa
  -Segons els  turistes
 4. Factors que afavoreixen el turisme
 5. Importància del turisme
 6. Qui promou el turisme
 7. Indústria turística
 8. Impacte del turisme
 9. El turisme a l’Estat espanyol i a Catalunya
 10. Esgotament del model tradicional?


1.Sector terciari: Turisme

El turisme comprèn les activitats que realitzen les persones durant els seus viatges o quan romanen en llocs diferents al del seu entorn habitual, per un període de temps consecutiu inferior a un any, amb finalitats d'oci, per negocis o d'altres motius (OMT)


2.Evolució

El turisme no era gaire freqüent fins l’arribada de la revolució del transport a finals del segle XIX, que va coincidir amb una època d’esperança de millora de vida i les vacances pagades. Es llavors quan va esdevenir el fenomen de turisme de masses.

L’ingrés que proporciona el turisme es bàsic en l’economia d’alguns països i aquest és el cas de l’Estat espanyol. Al segle XXI va generar moltíssims ingressos. L’activitat turística, a més a més, genera molts llocs de treball ja que els turistes necessiten serveis per satisfer les seves necessitats.

3.Classificació del turisme segons...

3.1 Lloc d’orgien dels turistes:
 • Turisme interior o nacional : procedent del matex país.
 • Turisme exterior o estranger : procedent d’un altre país.

3.2 Segons l’activitat o àmbit:
 • Cultural: motivat pel desig d’ampliar coneixement.
 • Ecològic: el que visita espais poc afectats per l’acció antròpica.
 • Religiós: el destinat a pelegrinatges.
 • Rural: els viatges per allunyar-se de la vida urbana
 • De salut: per recuperar-se física o psíquicament (balnearis)
 • Esportiu: per practica esports tradicionals o d’aventura.
 • De sol i platja: turisme a la costa
 • De neu: turisme de muntanya
 • De negocis: viatges efectuats amb motius professionals.
 • Agroecoturisme: es aquell on el visitant s’allotja en una habitació, però participa de les feines agrícoles, conviu i consum els aliments amb la família que els acull.
Altres com : monumental,arqueològic,literari,ecològic, etc

3.3 Época de l’any en que es desenvolupa
 • Turisme de cap de setmana ( desplaçament sobint cap a la segona residència)
 • Turisme de temporada (donat en periodes de vacances i es el mes massiu)
3.4 Segons els  turistes
 • Juvenil ( el més economic perque busca allotjaments senzills)
 • De la tercera Edat (normalment en temporada baixa)
 • Familiar
 • De grup (visites organitzades)
 • De masses ( donat sobretot a les costes)
 • De minories
4.Factors que afavoreixen l’activitat turística:
Amb l’arribada de la revolució del transport a finals del segle XIX hi ha un considerable creixement de l’activitat turística. Aquest creixement ve condicionat pels següent factors que  són els encarregats de d’afavorir l’activitat turística.
Parlem de:
>Augment del temps lliure i/o oci
>Creixement de les rendes
>Millores en el transport
>Noves necessitas i/o pautes de comportament5.Importància del turisme

Per poder saber la importància del turisme a una zona determinada poder utilitzar indicadors com:
>Places turístiques
>Nombre de turistes
>Pernoctacions mitjanes per turista

>Quantificar la despesa mitjana per turista i dia
>Avaluar les característiques dels turistes


6. Qui promou el turisme ?
L’organització qeu promou el turisme es la OMT, aquesta va ser creada en 1925 i es va vincular am les Nacions Unides per transformar-se en un aagència executiva del PNUD al 1976.Té la seva seu a Madrid, España i compta amb 153 estats membres.
El seu missatge: “El turisme es riquesa per a la persona, per a la família, per a la comunitat, pel país i pel món sencer

7.Indústria turística


La indústria turística és un conjunt de empreses de diferent àmbit que participa en la organització i la facilitació del desplaçament i la estança dels turistes en un lloc.
Aquesta es troba en expansió i es dominada pels anomenats: Tour Operadors. Els tour operadors són els que confeccionen els programes i els paquets turístics i els ofereixen a les agències minoristes per un preu global en el què s'inclou el transport, l'allotjament i el tipus de règim alimentari des de l'origen del client fins al seu destí final. L'agència minorista el ven directament al client i en cobra una comissió. Quan hi ha una mala gestió per part dels Tour operadors parlem d’overbooking. Aquest consisteix en l’excés de reserves sobre el nombre de places disponibles.

8.Impacte del turisme

L’activitat turística pot produir impactes en el medi ambient tant positius com negatius, a més quan es parla d’explotació de l’activitat turística es pot agrupar en turisme de consum (t.intensiu) o consum d’us (t.extensiu).

Els impactes negatius en general son la degradació del paisatge, l’espai i l’equilibri ecològic. Dividint per zones, a la costa es caracteritza per la contaminació del mar per l'excessiu massa de gent incívica, la sobreexplotació dels aqüífers (per l’augment de la demanda de recursos naturals) i la construcció massiva que perjudica l’impacte visual.
Aquests casos sol passar amb el turisme de consum el que genera d’una manera intensiva aquests desequilibris. A la muntanya els efectes solen ser una desforestació i erosió així com una pèrdua de biodiversitat i pastures. Normalment es degut al turisme d’us ja que ser un turisme que causa menys impacte sobre el medi també contamina i produeix residus.
Els impactes positius es que origineni feina però donen problemes com l’aparició de l’economia submergida, l’especulació del sol i inflació. Millora la xarxa de comunicacions i serveis però això fa que augmenta la despesa pública.

9.El turisme a l’estat espanyol i a Catalunya

Espanaya

Espanya es un atractiu turístic mol elevat per el seu litoral, la seva temperatura temperada i el seu factor socieconòmic es adir la qualitat - preu.
Espanya s’ha especialitzat en el turisme de sol i platja des dels anys 50 quan va  esperimentar un fenomen de masses per els factors anomenats anteriorment. A partir dels anys 60 va implantar un  model turistic caracteritzat per una abundant oferta,una demanda massiva majoritàriament de poder adquisitiu mitjà-baix, amb allotjaments majoritàriament de categoria intermitjà i amb una dependència del Sector respecte de tour- operadors internacionals.

Grans zones turistíques

Catalunya

Catalunya és la zona d’Espanya amb més importància turística.Rep més de 15 milions de turistes l'any perque ha estat tradicionalment una important zona turística per l'atractiu natural i cultural, la situació geogràfica, la bona accessibilitat (el 75% del turisme ésestranger) i la intensa activitat econòmica (turisme de negocis).En els darrers anys, grans esdeveniments internacionals han contribuït a incentivar el turisme, com ara els Jocs Olímpics(Barcelona 92) o el Forum (2004).El turisme és una activitat vital. Unes 400.000 persones viuen directament o indirecta del turisme, que és bàsic en alguns indrets, com Salou, Lloret10.Esgotament del model tradicional?

Tot i que a la península gaudim d’un alt nivell de turisme i, per tant, tenim a l’avast els ingressos que aquest genera, hi ha un esgotament del model tradicional espanyol degut a:

>Problemes de l’ofeta turística: Competència d’altres països mediterranis, augment dels preus sense millora de la qualitat...
>Deteriorament mediambiental i alteracions pasatgístiques en algunes zones
>Predomini del turisme mitjà-baix
>Estacionalitat turística

El turisme és un sector vital. Cal mantenir-lo i potenciar un turisme de qualitat. Per fer-ho, cal realitzar tota una sèrie d’actuacions. Que proposem per millorar aquesta situació d’esgotament?

>Millorar l’oferta per tal de contrarrestar l’estacionalitat i els desequilibris regionals
>Fomentar noves modalitat de turisme
>Dirigir el desenvolupament turístic cap a la qualitat mediambiental
>Tenir cura de l’espai natural i del patrimoni
>Donar més importància als recursos humans i culturals, incrementat la formació.
>Millorar serveis i infraestructres
Tania.P, Tabatha G, Roser M