Dades

Despesa turística comptable:
Exportacions i Importacions turístiques.

L'Idescat ens proporciona unes dades on s'hi representa la despesa turística que pateix Catalunya. Per començar, analitzarem la despesa que causen les exportacions i les importacions turístiques, que després passarem a gràfic per poder apreciar millor la situació.

Tabatha G.

Roser.M

Aquest gràfic de barres presenta el títol " Consum trístic a Espanya" està fet a partir de dues taules d' informació. La primera taula reflexa el consum interior de no residents i la segona el consum en l' exterior de resident. Per fer aquestes taules s'han basat en 5 anys: del 2001 fins el 2005. Quines dades han recollit per a poder fer la valoració? La despesa total (feta en milions d' euros) a nivell estranger i estatal, resultant un total. A partir d' aquestes dades han fet un càlcul de la variació (calculat en tant per cent), per la qual cosa els objectes a estudiar també han sigut l' estranger, l' estat i d'això s' extreu un resultat.
El gràfic presenta una llegenda, la qual ens indica el consum exterior (blau) i l' interior (vermell). En unes de les variants trobem la quantitat d' euros destinades al consum i a la part inferior del gràfic trobem els anys cronológicament ordenats.

Que ens aporta aquesta gràfica?
Podem veure que sempre hi ha una petita diferència entre els dos tipus de consum, però que la petita desventatja sempre perjudica al consum interior.
Si ens fixem, del 2001 al 2002 el consum exterior es manté, mentre que l' interior disminueix (d' una manera insignificant). Progressivament aquests dos consums creixen de manera equitativa i si no donem importància a la petita devallada del 2002, des d'aquest any começa a creixer (generalment) i de manera gradual fins que al 2005 es molt significatiu el creixement respecte de l' any anterior.
Aquestes xifres ens situen en un dels principals països en quant al consum es refereix.

Això que vol dir?
Això ens porta a: el turisme comporta consum. Aquest consum va creixent amb el pas dels anys degut a la consant evolució que s'hi fa en tots els àmbits. Potser si aquesta gràfica ens informes sobre l' actual consum turístic a Espanya els números no serien tan alts, però això no vol dir que baixesin desmesuradament. Podem afirmar que Espanya segueix encapçalant la llista de principals països consumidors i visitats.
Espanya és un dels principals països receptros de turisme i això ens beneficia econòmicament.

Tania P.